Impressum

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu vlastností a dizajnu produktov. Môže sa stať, že produkty zobrazené na stránkach boli upravené, našou snahou je však udržiavať stránky maximálne aktuálne.

Obsah týchto stránok podlieha autorskému zákonu. Informácie sú určené pre osobnú potrebu spotrebiteľov. Akékoľvek iné použitie, vrátane uchovávania v databázach, kopírovanie a každá forma komerčného použitia podliehajú schváleniu Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Odkazy na stránky www.marsen.sk sú vítané. Integrácia v rámci iných stránok podlieha schváleniu.

Marsen je chránená značka spoločnosti Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Odporúčame kultivovanú, zodpovednú konzumáciu našich produktov.