Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné ustanovení

Prodávajícím je společnost Fruit Distillery Cooperatin s.r.o., Štrková 1413, 946 32 Marcelová, Slovenská republika, IČO: 35 979 348, DIČ: 2022139130, IČ DPH: SK2022139130 zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Nitra, odd. Sro, vložka č. 17724/N, číslo povolení na prodej spotřebitelského balení lihu: 615530700107 (dále jen “Prodávající”).

Zákazníkem (dále jen “Kupující”) je fyzická osoba (po dovršení 18 let), nebo právnická osoba, která si objednala zboží za účelem výsledné spotřeby:
a) na stránkách: www.marsen.cz,www.fruitdistillery.sk , nebo www.marsen.sk,
b) telefonicky na tel. čísle 00421 /35/ 77 98 521 ( v době 8.30 – 15.30)
c) e-mailem na adrese: info@fruitdistillery.sk

Obchodní a dodací podmínky stanovují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující objednáním zboží akceptuje Obchodní a dodací podmínky vyhlášené Prodávajícím. Obchodní a dodací podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud se nedohodnou jinak.

 1. Předmět objednávky

Předmětem objednávky může být jen zboží uvedené na www.fruitdistillery.sk, nebo www.marsen.sk. Kupující zrealizuje objednávku v internetovém obchodě Prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře. V jednotlivých krocích vybere zboží, jeho množství a zadá fakturační adresu, adresu doručení (pokud není shodná s fakturační adresou), další údaje a odešle objednávku. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky a následně faktura na objednané zboží.

Kupující je v objednávce povinen pravdivě vyplnit povinné údaje, které slouží pro správné doručení objednaného zboží a vystavení daňového dokladu. U fyzických osob je to jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu), e-mailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné Kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení objednávky a dohodnutí termínu převzetí zásilky s objednaným zbožím. U právnických osob jsou povinnými údaji jméno a příjmení kontaktní osoby, název společnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (pokud je plátcem DPH), adresa sídla a adresa doručení zboží (pokud není  shodná s adresou sídla společnosti), e-mailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné kontaktní osobu kontaktovat za účelem potvrzení objednávky a dohodnutí termínu převzetí zásilky s objednaným zbožím. V případě fyzické osoby – podnikatele nebo právnické osoby, která získané zboží používá pro další prodej, se požaduje také uvedení čísla povolení na prodej udělené příslušným Celním úřadem.

III. Minimální množství

Minimální množství objednávky pro platnou objednávku není stanoveno.

 1. Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku zboží do 6 hodin od jeho objednání, a to bez udání důvodu prostřednictvím elektronické pošty na info@fruitdistillery.sk, nebo na telefonním čísle 00421/35/7798521. Při zrušení objednávky je potřebné zaslat e-mailem základní informace k identifikaci objednávky (jméno, název firmy, IČO, adresu objednavatele). Po šesti hodinách účtujeme manipulační poplatek 10 % z ceny objednaného zboží.

 1. Cena a přepravní podmínky

Platná cena je ta, která byla uvedena v okamžiku vytvoření objednávky v internetovém obchodě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že zboží není na skladě, je uvedená cena informativního charakteru a Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu změnit. V případě, že se zboží později naskladní, Kupující obdrží informaci od Prodávajícího o změně této ceny. V případě, že Kupující neakceptuje změněnou cenu, má nárok na stornování této položky z podané objednávky bez sankce.

 

Všechny ceny zboží v internetovém obchodě obsahují 20% DPH! V ceně zboží jsou obsaženy náklady spojené s balením a doručením Kupujícímu.

Prodávající realizuje dodávku objednaného zboží na základě vystavené faktury (daňový doklad). Vystavená faktura je Kupujícímu zaslána elektronickou formou na jeho mailovou adresu a je zároveň i povinným příslušenstvím dodané zásilky. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím doručovací služby (např.Služba EMS), a to dvěma způsoby:

 1. a) při platbě předem – doručení zboží Kupujícímu po připsání platby uvedené na faktuře ve prospěch běžného účtu Prodávajícího *,
  b) při platbě na dobírku – doručení zboží Kupujícímu na dobírku, platbou doručovateli
 2. Způsob platby

Objednané zboží je možné zaplatit:

 • bankovním převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího,
  • vkladem v hotovosti na bankovní účet Prodávajícího,
  • v hotovosti u doručovatele, při způsobu objednávky na dobírku,
  • v hotovosti, při osobním odběru u Prodávajícího.

Číslo účtu: Komerční banka
Variabilní symbol: číslo faktury

VII. Dodací lhůta


Dodací lhůta je 3-7 pracovních dnů na celém území ČR. Dodací lhůta začíná běžet:

 1. a) připsáním fakturované částky na běžný účet Prodávajícího *.
  b) dnem obdržení objednávky **.

Objednávky přijaté v den pracovního volna nebo pracovního klidu budou zpracovávány první pracovní den následující po příslušném dnu pracovního volna, nebo pracovního klidu.

V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje jeho opětovné doručení, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.

VIII. Vrácení zboží

Podle § 12 zákona 108/2000 Sb., zboží zakoupené v internetovém obchodě Prodávajícího, je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží je třeba vrátit na adresu sídla společnosti v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí Kupující. Zboží vráceno na dobírku nepřijímáme. Cena za zboží, která již byla připsána na účet Prodávajícího bude Kupujícímu vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží.

 1. Reklamační řád

Kupujícímu se doporučuje před převzetím zásilky z pošty, na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.

V případě reklamace zašle Kupující reklamované zboží na adresu Prodávajícího. Zboží musí být řádně zabaleno a musí obsahovat následující náležitosti: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis reklamace a kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail). Zboží požadujeme zaslat formou balíku nebo doporučeného dopisu. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka Prodávajícím přijata.

Reklamované zboží musí být dodáno čisté a mechanicky nepoškozené.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od Kupujícího k Prodávajícímu hradí Kupující. Poštovné a jiné poplatky Prodávající nevrací.

Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí Prodávající. Reklamaci se zavazuje Prodávající vyřídit do 30 dnů od prokazatelného obdržení reklamovaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na vrácení zboží Kupujícímu v případě neoprávněné reklamace ze strany Kupujícího včetně stanoviska k neoprávněné reklamaci.

VIII. Prodávající se zavazuje:

 • dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době vytvoření objednávky, na základě objednávky zákazníka ve sjednané ceně,
  • adekvátně zabalit zboží,
  • doručiťobjednané zboží v dohodnuté lhůtě, tj. 5-10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prostřednictvím doručitele
  • vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad.

Prodávající nebere na sebe odpovědnost za prodlení dodávky zboží způsobené zpožděním doručovací službou napr.České pošty,EMS../

Prodávající neodpovídá za:
• opožděné dodání zboží zaviněné doručovací službou
• opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou Kupujícího,
• za poškození zásilky zaviněné doručovací službou
• případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele),
• v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo  jiných nepředvídatelných překážek.

IX. Kupující se zavazuje:

 • v objednávce uvést výlučně pravdivé údaje, tak aby bylo možné správně a včas doručit objednané zboží,
  • zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši, ve stanovené lhůtě splatnosti a v souladu s obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a jejího následného potvrzení ze strany Prodávajícího,
  • objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě závad neprodleně sepsat se zástupcem přepravce zápis o reklamaci. Pouze na základě tohoto zápisu je možné uplatnit reklamaci,
  • Objednané zboží se stává vlastnictvím Kupujícího po úplném zaplacení ceny zboží ve smyslu vystavené faktury.

V případě nepřevzetí objednaného zboží si Prodávající bude vůči Kupujícímu uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody včetně ušlého zisku.

Kontakt

Jak se k nám dostanete

Najdete nás ve vesničce Marcelová, nedaleko Komárna. Ve směru od Bratislavy přejedete přes celé Komárno, pokračujte ve směru na Nové Zámky a Hurbanovo. Přibližně 5 km za Komárnem odbočte na Chotín. Přejeďte přes železniční přejezd, pokračujte na Chotín. V Chotíne odbočte z hlavní silnice doprava – směr Marcelová a pokračujte po hlavní silnici, nejbližší vesnice je Marcelová. Po vjezdu do Marcelové – přibližně po 100 m (před firmou Mogyi), odbočte doleva a poté přibližně 400 m pokračujte rovně. Opět odbočte kolmo doleva mezi domy. Panelová cesta Vás přivede přímo až k palírně. Při hledání vám pomohou naše navigační tabule.

Adresa a fakturační údaje

Fruit Distillery Cooperation s.r.o.
Štrková 1413
946 32 Marcelová
Slovenská republika

Tel.: 00421 / 35 / 77 98 521
E-mail: info@fruitdistillery.sk IČO: 35 979 348
DIČ: 2022139130, IČ DPH: SK2022139130
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, odd. Sro, vložka č.. 17724 / N
Číslo povolení distribuce spotřebitelského balení lihu: 615531000074

Doporučujeme kultivovanou, zodpovědnou konzumaci našich produktů.